departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Línies de recerca i investigació

Combinatòria i codificació algebraica. Aquesta és la línia de recerca tradicional del departament. La finalitat d'aquesta línia d'investigació consisteix en l'estudi, construcció i classificació de codis algebraics per a la detecció i correcció d'errors en sistemes de transmissió digital. En l'actualitat se centra en l'estudi de noves famílies de codis binaris no lineals, especialment, codis perfectes 1-correctors, codis Z4-lineals, Q8-codis,... Publicacions
Compressió i classificació. Aquesta és una de les línies més joves del departament. S'estudien dos aspectes fonamentals en el processament de la informació: la classificació i la compressió. En el cas de la classificació, s'investiguen algunes tècniques clàssiques com els arbres de decisió binaris o l'anàlisi de discriminats lineals, i altres més recents com el bagging o el cascading. En el cas de la compressió, centrada sobretot en la compressió d'imatges, s'estudien cada una de les tres etapes dels sistemes de compressió: transformada, quantització, i codificació per entropia; també s'estudia la teoria de la rao/distorsió, per aconseguir altes taxes de compressió al mateix temps que es manté la qualitat de les imatges descomprimides. Publicacions
Criptografia i seguretat computacional, que se centra en l'estudi de protocols per a la compartició de secrets i en les seves aplicacions a la transferència segura d'informació a través de les xarxes telemàtiques. Concretament, s'han proposat i desenvolupat protocols criptogràfics per a la realització segura de votacions sobre una xarxa de computadors. Publicacions
Implicacions socials de la tecnologia i l'enginyeria. Aquesta és una línia de recerca interdisciplinària en què s'analitzen les molt diverses influències i conseqüències de les noves tecnologies en la societat, especialment en l'àmbit de les TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions). Atès el món cada cop més interdependent en què vivim, les implicacions ètiques són de les més importants que aquí es consideren, tant en l'entorn professional com en els àmbits de la justícia social, el desenvolupament i la sostenibilitat.

A més de les línies mencionades anteriorment, els professors del departament també desenvolupen la seva recerca en altres àmbits de les Ciencies de la Computació, especialment, teoria de grafs, dissenys, xarxes neurals i teoria de la informació. Publicacions